<![CDATA[Care2 - Photos by Ramona Thompson]]> <![CDATA[Devastation at Concord AL]]> Devastation at Concord AL]]> <![CDATA[Alabama Tornado 464]]> Alabama Tornado 464]]> <![CDATA[Alabama Tornado 466]]> Alabama Tornado 466]]> <![CDATA[Alabama Tornado 459]]> Alabama Tornado 459]]> <![CDATA[Alabama Tornado 458]]> Alabama Tornado 458]]> <![CDATA[The Mysterious Aurora Borealis]]> The Mysterious Aurora Borealis]]> <![CDATA[Grizzlies Waiting On The Salmon to Jump]]> Grizzlies Waiting On The Salmon to Jump]]> <![CDATA[Alaska Salmon Migrating Falls To Return Home To Spawn]]> Alaska Salmon Migrating Falls To Return Home To Spawn]]> <![CDATA[Igloo Alaska Style]]> Igloo Alaska Style]]> <![CDATA[Moose with Calves]]> Moose with Calves]]> <![CDATA[The Magnificent Wolf]]> The Magnificent Wolf]]> <![CDATA[Grizzly Sow and Cubs]]> Grizzly Sow and Cubs]]>