<![CDATA[Care2 - Photos by Natasha Salgado]]> <![CDATA[IMG_0860.JPG]]> IMG_0860.JPG]]> <![CDATA[IMG_0779.JPG]]> IMG_0779.JPG]]> <![CDATA[IMG_0410.JPG]]> IMG_0410.JPG]]> <![CDATA[IMG_0415.JPG]]> IMG_0415.JPG]]> <![CDATA[DSC00041.jpg]]> DSC00041.jpg]]> <![CDATA[DSC00037.jpg]]> DSC00037.jpg]]> <![CDATA[IMG_0153.JPG]]> IMG_0153.JPG]]> <![CDATA[IMG_0460.JPG]]> IMG_0460.JPG]]> <![CDATA[IMG_0461.JPG]]> IMG_0461.JPG]]> <![CDATA[IMG_0791.JPG]]> IMG_0791.JPG]]> <![CDATA[IMG_0425_001.JPG]]> IMG_0425_001.JPG]]> <![CDATA[IMG_0229.JPG]]> IMG_0229.JPG]]>