Start A Petition
Group Discussions
label:  
  Resources
| track thread
« Back to topics
10 years ago

Wow Terry you found a lot! This one was a bit tougher.

10 years ago
IFanta ikhona na? Is it here? Kungamakhilomitha amangaki? Distances Kusuka ngoSombuluko From ... to Izinja ziphanle Places Ngibuza isiteshi Directions X Mangikwethuke kuJabu Introducing people - let me introduce X Lezo izinkomo Demonstrative pronouns Nginabafoweto abathathu Have Imoto yami Expressing possession X Lonke ilanga All X Sikuhalalisela Congratulations Izinja ezinthathu Thee dogs - adjectives Sicela amanzi abandayo Cold water please - relatives Ngicela isihlalo lapho Please may I have that seat - dialogue Ngifuna uphetroli I want some petrol - dialogue Ucingo lukhona na? Is there a telephone here -dialogue Abantu People Izilwane Animals Ukudla Food X Izinto Objects X Izindawo Places X Izinsho nemisho Phrases and sayings Ukunye, isibili, kuthathu Numbers - traditional form Tenses 1 Present continuous
10 years ago

Patti Dear this is the best i could do with Zulu language
 

Sawubona! Greeting Hamba kahle Departing Wena ungubani? What is your name? Usebenzani? What do you do? Uhlalaphi? Where are you from? Uyasazi isiZulu? Do you know? Sithini isikhathi manje? What time is it? Cha angikwazi No Ushukela nobisi And Awugcwalise Please Ngingajabula Would you like to Ngingakusiza na? Can I help you? Singabhema lapha na? May I? Ngifanele ngihambe manje Must Ushaye utshani Idiomatic phrases using ukushaya - to hit Ngizobukizela itheksi For X Izitolo zivuliwe namhlanje Passive X Ngisaphila Still doing Sihambe, masikushiye Let us - permissive form Thula! Commands - imperative Sobonana futhi Reciprocal verbs Simsebenzisa umsebenzi wakhe Causative verbs Yimela ngapha Applied verbs Hambahamba Doubled verbs Kuboneka na? Other verb forms Uyahamba He is leaving - present X Banelisiwe na? Are they satisfied? Kuzoshisa kusasa it will be hot tomorrow X Ngiyambonile I was leaving (then) Bekushisa kakhulu izolo It was hot yesterday X Ngangihamba I was leaving X Sabona They saw him (a long time ago) X Ubuqedile He has been honest X Ngangihambile I had left Njani? How? &l
10 years ago

Zulu (South Africa, Lesotho) Lala khale
Zulu (South Africa, Lesotho) Lalani kahle

Good nightGirly Comments & Graphics

Zulu
10 years ago
| Resources

For Willy, the most popular language in South Africa seems to be Zulu. So here we go:

 

New to Care2? Start Here.